Címlap Szervezeti és Működési Szabályzat
ukash kart |
Szervezeti és működési szabályzat PDF

I. A STÚDIÓ ALAPELVEI

1. §    A Bajai Színistúdió diákok kezdeményezésére alakult.

2. §    A stúdió jelenleg a Bajai Fiatalok Színházának utánpótlás nevelő, tehetséggondozó stúdiójaként működik. Növendékeink közül képességeik, szorgalmuk alapján kerülnek ki a Színház tagjai. Tanulóink szakmai gyakorlatként részt vehetnek a Színház produkcióiban.

3. §    A stúdióhoz tartozó tagok a szervezetbe való belépéssel egy időben elfogadják annak működési szabályzatát, és annak megfelelően vesznek részt a stúdió munkájában.

4. §    A stúdió tagjai nemcsak a közös munkában, hanem a mindennapi életben is segítik, támogatják egymást, kihasználva ezzel a különböző korosztályok egy közösséghez való tartozása adta lehetőségeket.

II. A STÚDIÓ CÉLJAI

1. §    Baja város és környékének általános és középiskolái tehetséges, énekelni, táncolni és színészkedni szerető diákjainak lehetőséget nyújtani egy összetartó, színvonalas csapat tagjaként tudásuk kibontakoztatására, énekes, táncos és színészi képességeinek fejlesztésére, számukra magas színvonalú színházi oktatást biztosítani;

2. §    A Bajai Fiatalok Színházának produkcióiban növendékeinknek bemutatkozási, játszási lehetőséget nyújtani;

3. §    A művészi (énekes, táncos, színészi) pályán tovább tanulni kívánó diákoknak külön felkészítést biztosítani;

4. §    Pozitív közösségformálást, életre nevelést, hasznos szabadidő-eltöltést nyújtani diákjainknak.

III. A STÚDIÓ TAGJAI

1. §    A stúdió vezetője Ottmár Attila drámapedagógus (drámajáték, beszédtechnika), tanárai: Agócs Nóra (tánc), Láng Barbara (tánc), Zámbó Petra (tánc), Pethőné Kővári Andrea (ének), Szarvas Anna (ének).

2. §    A stúdiónak tagja lehet bármely olyan bajai és Baja környéki, 7 év feletti diák, aki a tanév elején lebonyolítandó vizsgán felvételt nyer a stúdióba.

3. §    A stúdió tagja maradhat bármely olyan már végzett diák, aki a gimnáziumból való elballagását követően is aktív tagja kíván maradni a szervezetnek.

4. §    A stúdió valamennyi tagja havi tagdíjat fizet, melynek összege: 5000,- Ft/hó (testvérek esetén 3500,- Ft/hó).

5. §    A stúdió tagjainak sorából bármikor ki lehet lépni, illetve fegyelmi eljárás útján bármely tag kizárható.
(lásd: VII. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések)

IV. A FELVÉTELI ELJÁRÁS

1. §    A stúdióba való belépés elengedhetetlen feltétele a felvételi eljáráson való megfelelés.

2. §    A felvételi vizsgát minden tanév első két hetében tartjuk. A 7-13 éves korosztály egy komplex felvételi vizsgán vesz részt, melybe közös ének, tánc, drámajáték, és egyéni elbeszélgetés tartozik. A 13 év felettiek megjelölhetik, hogy mely területen (színjátszás, ének, tánc) kívánnak részt venni a stúdió munkájában (lehetőség van egyszerre több szakra is jelentkezni).

3. §    A felvételi vizsgán egy, a kreativitásra, személyiségre irányuló tesztet kell a jelentkezőknek kitölteniük, majd a választott szakiránynak megfelelően a következő gyakorlati vizsgán kell részt venniük:

  • színjátszás: dialógus kifejező felolvasása, majd szituációs helyzetgyakorlatban az improvizatív készség felmérése
  • ének vizsga: az énekhang, hallásbiztonság felmérése
  • táncvizsga: mozgáskoordináció, ütemérzék, mozgáskultúra felmérése, közös koreográfia megtanulása


4. §    A felvételi vizsgát a stúdió vezetője, koreográfusa és ének-korrepetitora vezeti le. A felvételi vizsgabizottságnak diáktagjai is lehetnek, akiket képességük, rátermettségük alapján a stúdió vezetője választ ki a régebbi stúdiótagok közül.

V. A STÚDIÓ MUNKARENDJE

1. §    A Színistúdió a tanév folyamán az iskolaigazgató, valamint a Bajai Színházért Alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott programterv alapján dolgozik.

2. §    A stúdió tagjaival a tanévnyitó megbeszélésen ismertetjük a Színistúdió programtervét, feltételeit, működési szabályzatát. A stúdió tagjai ezután kitöltenek egy személyi adatlapot, melyen megjelölik az általuk választott szakterülete(ke)t (ének, tánc, színjátszás, technikai segítő), valamint még legalább egy tevékenységet, mellyel a hatékony csapatmunkát segíteni tudják (reklámozás, plakáttervezés, kellék- és jelmezfelelős, hírfutár, színpadi takarító…). A személyi adatlapon aláírásukkal igazolják, hogy a III. Béla Gimnázium Színistúdiójának tagjai, annak szabályait és feltételeit ismerik és elfogadják, s az általuk vállalt feladatokat elvégzik, valamint vállalják, hogy az adatlapon megadott határidőig minden hónapban befizetik a stúdió tagdíját.

3. §    A stúdió tagjai az adott tanévben aktuális új előadásokon kívül a régebbi produkciókat is folyamatosan próbálják. Tanév közben ezekkel vállalunk különböző fellépéseket, melyek lehetnek pl. helyi és vidéki meghívások, fesztivál, verseny, ahol szakmai megmérettetésen vehet részt a stúdió, illetve olyan fizetett fellépések, amelyek bevételével a Bajai Színházért Alapítvány tőkéje gyarapítható.

4. §    A különböző fellépések elvállalásáról, időpontjáról a stúdió vezetője mindig időben tájékoztatja a stúdió tagjait, s együttes megbeszélés alapján dönt azok teljesítéséről. A közös döntés után a fellépésen köteles részt venni mindazon diák, aki érintett az adott produkcióban.

5. §    A stúdió megbeszéléseit alkalomszerűen összehívva tartjuk. E megbeszéléseken a megjelenés kötelező, a távollét miatt előforduló félreértésekért, információhiányért a társulat vezetője nem vállal felelősséget. A sürgős információkról a stúdió vezetője elektronikus formában (e-mail, facebook) küld üzenetet a stúdió tagjainak.

6. §    A stúdió próbáinak időpontját a tanévnyitó megbeszélésen egyeztetjük. Ezen időpontokat úgy kell kialakítani, hogy valamennyi stúdiótagnak megfelelőek legyenek. A stúdió kötelező óraszámai:

  • az énekeseknek heti 1x1,5 óra, melyet egy délutáni időpontban helyezünk el;
  • a táncosoknak heti 1x2 óra, melynek időpontja mindig péntek délután van;
  • a gyerekeknek és a színjátszóknak csoportbontásban csoportonként heti 1x1,5 óra készségfejlesztő drámaóra, melyet szintén délutáni időpontokban tartunk.


7. §    A közösen leegyeztetett próba és óra időpontokat köteles minden stúdiótag pontosan betartani, s a kezdés időpontjában felkészülve a próba helyszínén megjelenni.

8. §    A próbákon mindig csak azok tartózkodhatnak bent, akik az adott próbán érintettek, illetve akiknek a próba vezetője engedélyt ad a jelenlétre.

VI. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK AZ ISKOLA FELÉ

1. §    A stúdió problémamentes és eredményes működése különböző feltételekhez kötött, melyeket a III. Béla Gimnázium köteles teljesíteni.

2. §    A próbákhoz szükséges helységek ingyenes biztosítása
Ez az énekes próbák esetében heti 1x1,5 órát jelent az iskola „C” épületének médiaszobájában.
A táncpróbákhoz a tükörrel ellátott „C” épületbeli kistornateremre van szükségünk péntekenként délután, illetve külön egyeztetés alapján, szükség esetén és a bemutatók előtt további időpontokban.
A drámaórákhoz a „C” épületbeli médiaszoba a legalkalmasabb, melyet heti 6x1,5 délutáni órában használunk.

3. §    Három nap felmentés a tanítás alól az előadások bemutatójának napján
Ez a három nap az előadások legelső bemutatóját megelőző három nap, mely a színházi főpróbahét időszaka. Amennyiben a további előadások hétköznapra esnek, úgy a stúdió tagjai aznap az 5. és 6. tanítási óráról mehetnek haza.
A színpadi berendezőknek, technikai segítőknek szükség szerint további egy-két nap igazolt távollétet kérhet a stúdió vezetője. A nem bélás stúdiótagokat a stúdió vezetője az iskolák igazgatóitól, illetve a diákok osztályfőnökeitől írásban kikéri.


4. §    Fénymásoló, számítógép, nyomtató, telefon, fax ingyenes használata
A fent említett gépeket kizárólag a stúdió vezetőjének van joga használni a szervezéshez, az előadásokhoz szükséges anyagok szerkesztéséhez, másolásához, elkészítéséhez.

5. §    Nagy segítséget jelent, ha az osztályfőnökök előadásainkról, felhívásainkról, tagtoborzóinkról rendszeresen tájékoztatják osztályuk tagjait, a szülőket.

6. §    Az adott feltételek biztosítása mellett a stúdió eredményesen tud működni, s a kedvezmények fejében valamennyi stúdiótagnak kötelessége a működési szabályzatban leírtakat betartani, elvállalt feladataikat becsületesen, lelkiismeretesen elvégezni.

VII. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, FEGYELMI BÜNTETÉSEK

1. §    A stúdió valamennyi tagjától elvárjuk, hogy olyan magatartást tanúsítsanak az órák, próbák és az előadások folyamán, mellyel nem vetnek rossz fényt a stúdióra.


2. §    A tanév folyamán a stúdió valamennyi tagja fegyelmezetten, becsületesen dolgozik, s közben tanulmányi kötelezettségeinek is eleget tesz. A tanulmányi eredmény látványos romlása vagy egyéb más magatartásbeli problémák esetén a szaktanár illetve az osztályfőnök értesítheti a társulat vezetőjét, s a felmerülő problémákat közösen próbáljuk megoldani.

3. §    Tanóráról késni, hiányozni a próbák, előadások miatt nem lehet, kivéve azokban az esetekben, melyeket a „Működési feltételek az iskola felé” című rész tartalmaz, illetve ha a hiányzásra az iskolaigazgató engedélyt ad (verseny, vidéki fellépés…).


4. §    A próbákról való késéseket illetve hiányzásokat regisztráljuk, melyek a következő szankciókat vonják maguk után:

  • A rendszeres későktől a külön felzárkóztatás lehetőségét megvonjuk.
  • A hiányzások száma nem haladhatja meg a próbák számának 50%-át. Ebben az esetben az illető diákot a stúdió munkájából kizárhatjuk. A hiányzásokból adódóan lemaradt stúdiótagokat nem áll módunkban felzárkóztatni, így az illető diák bizonyos koreográfiákból, dalokból, produkciókból, szerepekből kimaradhat.
  • A stúdiótagok munkája, hozzáállása befolyásolhatja az előadásokban betöltött szerepét, színpadi pozícióját.


5. §    A próbákon tanúsított magatartás szintén fontos kérdése a hatékony munkának. Fegyelmezetlenség, rendbontás miatt többszöri figyelmeztetés után a próba vezetője kizárhatja az illető diákot a stúdió munkájából 2, 3 vagy 4 hétre.


6. §    Abban az esetben, ha valamely próba alkalmával valamely diáknak tanórája van, illetve ha hiányzásáról orvosi igazolást tud hozni, a hiányzást igazoltnak tekintjük.


7. §    A színházi próbákon szintén fegyelmezett munkát, magatartást várunk. A próba alatt TILOS máshol tartózkodni, minden stúdiótagnak a színházteremben kell lennie: aki éppen próbál, annak a színpadon, aki nem, annak csendben a nézőtéren vagy az öltözőben kell helyet foglalnia.


8. §    Az előadások és próbák előtt, közben és után szigorúan TILOS a színház területén és a próbahelységekben dohányozni, drogozni, szeszesitalt fogyasztani és minden olyan tevékenység, amely rossz fényt vethet a stúdióra.


9. §    A Színistúdió produkcióiban köteles valamennyi, az abban a produkcióban szereplő stúdiótag részt venni. A fellépést lemondani legkésőbb az előadás előtt 3 héttel lehet.


10. §    A Színistúdió rendezvényein (bulik, évadzáró bankett, előadások utáni összejövetelek… stb.) csak a szülők által aláírt Nyilatkozaton feltüntetett időpontig vehetnek részt a stúdió tagjai. A stúdió vezetője kizárólag ezen ideig vállal értük felelősséget.

 

Utolsó módosítás: 2014. augusztus 28.

 
canakkale sehitleri vergi kanunlari finans denetim exploit vergi kanun mevzuat engelli blog ne zaman emekli olurum denetim mevzuat denetcilik kanun tuzuk yonetmelik exploit sorgula kanun yonetmelik toplu pagerank google sra sorgulama emeklilik coklu toplu pagerank google pagerank pagerank sorgula toplu pr sorgula php script decode encode google sram kac google sra sorgulama site pr alexa sorgu seo sitesi google seo php script decode encode script encode decode